Strona główna
SŁOWNICZEK TEKSTÓW NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NA BANKNOTACH

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ Państwowy bilet kredytowy
Управляющій Zarządzający [bankiem]
Кассиръ Kasjer

Государственный Банкъ размниваетъ
кредитные билеты на золотую монету безъ ограниченія суммы
(1 рубль = 1/15 имперіала, содержитъ 17,424 долей чистаго золота)

Państwowy Bank wymienia bilety kredytowe na złotą monetę bez ograniczeń kwoty
(1 rubel = 1/15 imperiała, o zawartości 17,424 doli czystego złota)

1. Размнъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ на золотую монету обезпечивается всмъ достояніемъ Государства. 1. Wymiana państwowych biletów kredytowych na złotą monetę zabezpieczona całym majątkiem Państwa.
2. Государственные кредитные билеты имютъ хожденіе во всей Имперін наравн съ золотуою монетою. 2. Państwowe bilety kredytowe znajdują się w obiegu na całym obszarze Cesarstwa na równi ze złotymi monetami.
3. За поддлку кредитныхъ билетовъ виновные подвергаются лишенію всхъ правъ состоніа и
 ссылк въ каторжную работу.
3. Za podrabianie biletów kredytowych winowajca podlega pozbawieniu wszystkich praw majątkowych i zsyłce na roboty przymusowe [katorgę].
Na biletach zdawkowych i znaczkach 1915 - 17
ИМЮТЪ ХОЖДЕНІЕ НАРАВН  СЪ  МДНОЙ МОНЕТОЙ. Jest w obiegu na równi z monetą miedzianą.
ИМЮТЪ ХОЖДЕНІЕ НАРАВН СЪ РАЗМННОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МОНЕТОЙ. Jest w obiegu na równi ze zdawkową monetą srebrną.
ПОДДЛКА БИЛЕТА ПРЕСЛДУЕТСЯ ЗАКОНОМЪ. Podrabianie biletów ścigane prawem.
Na biletach skarbowych 20 i 40 rubli 1917
ОБЯЗАТЕЛЕНЪ КЪ ОБРАЩЕНІЮ НАРАВН СЪ КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ. Obowiązkowy obieg na równi z biletami kredytowymi.

Po reformie alfabetu (grażdanki) opracowanej przez Rząd Tymczasowy, a wprowadzonej przez dwa dekrety bolszewików, znaki "i", "" (iżyca) oraz "" (iżyca okowy) zlikwidowano, zastępując je znakiem "и". Podobnie zlikwidowano znak "" (jać), zastępując go literą "e", znak "" (fita) zastąpiono literą "ф". Usunięto także znak "ъ", jeśli występował na końcu wyrazu zakończonego spółgłoską.